TOPlist

Slovo úvodem

Vážení návštěvníci,

vítáme vás a jsme rádi, že jste zavítali na internetové stránky OV KSČM v Prachaticich. Jednotlivé sekce stránek obsahují informace ze života okresní organizace KSČM, o práci v jednotlivých městech a obcích regionu.  Nejen tyto, ale i další informace doplněné o fotografie se vám budeme snažit podle možností průběžně nabídnout. Věříme, že stránky pomohou rozšířit vzájemnou informovanost a komunikaci.

Nepřehledněte

Aktuální upozornění a informace

Zřídily jsme na OV knihovnu. Kdo by se chtěl zbavit přebytečných knih, ať je donese na OV KSČM. Nevyhazovat do kontejneru prosím.

 

Aktuální pozvánka

Jč KV KSČM, OV KSČM Prachatice, Klub českého pohraničí a ZO KSČM Vacov


Vás zvou k účasti
na

P I E T N Í M     S H R O M Á Ž D Ě N Í


Pietní shromáždění občanů se bude konat dne 8. Května 2016, od 10,00 hodin k uctění památky nacisty umučených občanů Javorníku a Vacovska v období II. světové války. Po ukončení pietního shromáždění následuje od 10.40 hod. beseda s hosty a dalšími přítomnými funkcionáři KSČM, Klubu českého pohraničí a zastupiteli. K poslechu a případně i k tanci hraje „Sumavanka“
Jako hosté se zúčastní:
I. místopředseda ÚV KSČM a zastupitel města Prahy
Petr Šimůnek
předseda Jč KV KSČM a jihočeský zastupitel
RSDr. Petr Braný
předsedkyně Republikové rady LKŽ
Květa Šlahúnková

Není to pouze protest!


Tak jak jsme se ze zasvěcených kruhů dozvěděli, jistá skupina se chystá postavit pomník panu Hasilovi v místě, kde byl hlídkou Pohraniční stráže přistižen se zbraní při páchání podle tehdy platného trestního zákona, trestného činu organizovaného a nedovoleného překročení státních hranic.
   Jen připomínáme, Pohraniční stráž byla vytvořena k ochraně státních hranic, od jehož přijetí letos uplyne 65. Let. Zákonem byly stanoveny také podmínky pro použití zbraně proti pachatelům zmíněného trestného činu.
   Pohraniční stráž si výše uvedené zákony nevymyslela, ale tyto zákony byly ustanoveny v souladu s tehdejším mezinárodním a vnitropolitickým vývojem. Podle současných projevů některý jednotlivců a skupin k tehdy páchané, mnohdy ozbrojené trestné činnosti vše směřuje k tomu dnes módnímu a politicky odůvodňovanému – omlouvat tehdy páchanou trestnou činnost a skrývat jí za jakási pochybná lidská práva a útlak, ale dnešní trestnou činnost budeme posuzovat jinak.
JUDr. Gustav Janáček.

Jeden den z poslaneckého týdne v Prachaticích.

Čtvrtek 7. Dubna 2016 nebyl pro Prachatice obyčejným dnem. Po dlouhých šesti letech do naší kotliny, při svém poslaneckém týdnu zavítal vzácný host, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Vojtěch FILIP, vzácný snad již proto, že doba od jeho poslední návštěvy byla trochu delší. Republika je ale asi na jednoho člověka trochu větší, ale je zřejmé, že pro jihočeského a šumavského patriota zase ne až tak moc.

Celý den byl v jednom kole. V deset hodin dopoledne jej očekával předseda představenstva a ředitel nemocnice v Prachaticích, pan Ing. Michal Červaš, MBA. Místopředseda Poslanecké sněmovny byl za příjemného rozhovoru seznámen s chodem nemocnice, s jeho prioritami, ale našel se i prostor na bolístky, které nemocnici a zdravotnictví vůbec trápí, ale sami v tom mohou udělat jen málo. JUDr. Vojtěch Filip při všech těžkostech ocenil práci jak vedení nemocnice, tak celého zdravotnického personálu a vyslovil všem velké poděkování za dosahované výsledky v jejich nelehké, ale velice záslužné práci. O tom všem pak svědčí spokojenost pacientů, celkové prostředí nemocnice, ale i připravované otevření mateřské školy, a co bylo překvapující, jsou připraveny i startovací byty pro nastupující mladý zdravotnický personál. Byla také vyslovena jedna velká pravda, kterou nezmění žádný společenský řád. Práce ve zdravotnictví vždy byla a zůstane posláním.

V jedenáct hodin zastavilo vozidlo poslanecké sněmovny před radnicí města. Místopředsedu Poslanecké sněmovny přijalo vedení města v čele se starostou města Prachatice, panem Ing, Martinem Malým a místostarostou panem PeaDr. Janem Klimešem. Více jak hodinová návštěva byla naplněna jak stručným hodnocením práce městského úřadu, tak kritickým slovy na adresu některých stále neřešených problémů měst a obcí. Tady je potřebné učinit potřebné kroky především v odměňování pracovníků úřadů. Konkrétně Prachatice však také velice trápí problematika tepelného hospodářství. Tento problém však město ke spokojenosti jeho obyvatel samo nevyřeší. JUDr. Vojtěch Filip vše nejen pozorně vyslechl, ale z jeho slov bylo zřejmé, že jak on, tak celý poslanecký klub KSČM za lidi bojují. Při rozhovoru přišla řeč i na Národní park Šumava. I tady byla vyslovena velká pravda – Národní park Šumava potřebuje svůj zákon, kde bude jasně řečeno že NP není něčí laboratoří, ale jde o zachování přírodního prostředí pro následující generace a protože jde o přírodní organizmy, tak je zde potřebná péče. JUDr. Vojtěch Filip poděkoval vedení města za přijetí a za vykonanou práci a popřál všem do dalšího období hodně úspěchů, což následně přináší spokojenost obyvatel města.

Velké poděkování patří personálu restaurace U medvěda v Prachaticích. Velmi oceňována byla nejen kvalita podaného normálního oběda, ale především přístup a úroveň obsluhujíc personálu – děkujeme.

Ve čtrnáct hodin vzácnou návštěvu již očekával obyvateli města a okolí naplněný sál společnosti KreBul na Zlaté stezce, Za toto prostředí patří poděkování panu Mgr. Zdeňku Krejsovi, DiS. – řediteli. Besedě byl přítomen i kandidát pro senátorské volby za KSČM pan Ing., Dr. Miroslav Máče,CSc., který se tak veřejnosti v Prachaticích poprvé jako kandidát představil. Tady pak střídal jeden dotaz druhý. Prostě řečeno, bylo na co odpovídat, čehož se JUDr. Vojtěch Filip zhostil s úrovní sobě vlastní. Dvouhodinová beseda utekla jako voda a nastal čas se s naší návštěvou rozloučit.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR popřál všem obyvatelům města Prachatice a jeho okolí krásný 1. Máj a neméně krásné další jarní dny. Nám, kteří jsme JUDr. Vojtěcha Filipa celý den doprovázeli pak nezbylo nic jiného, než se také rozloučit a poděkovat mu za návštěvu s přáním, aby následující, vůbec ne lehké období zvládl bez újmy na zdraví.

JUDr. Gustav Janáček


Komunistická strana Čech a Moravy – okresní výbor Prachatice
Horní ulice 45, 383 01 Prachatice – tel. 388 318 887, e-mail: ov.prachatice@kscm.cz

Prachatice 4. Března 2016

Vážený pane, vážená paní ( slečno ).

Srdečně Tě zvu na setkání levicové mládeže okresu Prachatice, které se bude konat,

V soboru 16. Dubna 2016 od 10,00 hodin, v zasedací místnosti OV KSČM, Horní 45, v Prachaticích.

Program setkání:
1. Zahájení
2. Úvodní vystoupení předsedy OV KSČM
3. Volba zástupce Prachaticka v komisi mládeže při JčKV KSČM
4. Diskuse
5. Usnesení – závěr

Jsem přesvědčen o tom, že svou účastí přispěješ ke zvýšení prestiže našeho společného jednání a mládeže Prachaticka.
Předpokládané ukončení do 13,00 hodin. Prosíme o potvrzení Vaší případné účasti.

předseda OV KSČM JUDr. Gustav Janáček


Začínáme rok 2016.

Nastupujeme do roku 2016. Neříkáme, že to bude rok jednoduchý, naopak. Čekají nás dvoje volby a to do Krajského zastupitelstva a do Senátu. Máme však již dostatek zkušeností, abychom úkoly s tímto spojené zvládli a za přispění jak členů, tak sympatizantů dosáhli dobrého výsledku. Jakýmsi nástupem do letošního roku byla Okresní konference, která na jedné straně hodnotila a na straně druhé vytýčila směr vývoje naší činnosti. Na úrovni Okresního výboru jsou již veškeré materiály, obsahující úkoly zapracovány do příslušného Plánu. Je asi všem jasné, že jedním z hlavních dokumentů se kterým budeme trvale pracovat je Usnesení konference. Nejde tady pouze o kontrolu plnění usnesení, na čemž se bude ve větší míře než doposud podílet i naše Okresní revizní komise, ale i o to, abychom včas rozpoznali, s jakou efektivitou se naše práce vyvíjí a co je kde potřebné změnit, abychom dosáhli požadovaného výsledku. To říkáme zejména proto, že ve většině případů nejde o jednorázové úkoly, ale o systém, který musí mít svůj výsledek. Věříme, že k této práci budeme všichni přistupovat se vší odpovědností, což kromě jiného představuje i aktivní spolupráci s Okresním výborem. V této souvislosti jsme naprosto přesvědčeni o tom, že k tomu všemu je důležitý aktivní styk představitelů ZO s kanceláří Okresního výboru, která je otevřená každý den. Je ale otevřena nejen našim členům, ale i sympatizantům, od nichž očekáváme především jak konstruktivní kritiku naší činnosti, tak její podporu. K tomu všemu je ale důležité, pevné zdraví každého z nás a optimismus. Za tohoto předpokladu máme vše, co potřebujeme.
   Přejeme nám všem ještě jednou pevné zdraví, osobní a rodinou pohodu a ať se nám v roce 2016 práce daří.

Za OV KSČM
JUDr. Gustav Janáček
předseda

Informace pro členy KSČM, pro sympatizanty a pro ty, kterým není dosud jasno!

Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.


[logokscmdve.jpg]

Také nás najdete na Facebooku

Copyright © OV KSČM Prachatice | JapetStudioJapet Studio 2001-2014 | Všechna práva vyhrazena Admnistrátor stránek